Som følge av den kritiske tilstanden til laksebestandane i Tanavassdraget, har norske og finske myndigheiter blitt einige om at det ikkje skal bli opna for laksefiske i vassdraget 2021. Tanavassdragets fiskeforvaltning (TF) får alle sine inntekter frå sal av fiskekort, og stansen i laksefisket vil difor medføre eit stort inntektstap for den lokale fiskeforvaltinga.

– Det er viktig å sikre kontinuitet i den lokale forvaltinga av Tanavassdraget. TF utfører en rekke viktige oppgåver i vassdraget, og har i år òg fått et hovudansvar for å administrere fisket etter andre artar enn laks. For at TF framleis skal kunne oppretthalde drifta si, foreslår regjeringa å opne for at TF kan få dekt  tapte utgifter gjennom tilskot, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Det vil bli samla inn ei rekke data om laksebestandane i vassdraget den kommande sesongen, og desse vil gje grunnlag for den vidare forvaltinga. Her har både den norsk-finske overvakings- og forskingsgruppa for Tanavassdraget og TF viktige oppgåver. TF har mellom anna planlagt eit større prosjekt for å kartlegge førekomstane av andre fiskeartar enn laks og sjørøye i vassdraget.