Hjem Fiske Anbefaler tiltak mot pukkellaks

Anbefaler tiltak mot pukkellaks

Av Redaksjonen

Denne pukkellaksen ble fanget i Altaelva i Finnmark.| Foto: Eva B. Thorstad

Det forventes stort innsig av invaderende pukkellaks i år. Miljødirektoratet legger fram forslag til handlingsplan for bekjempelse.

Miljødirektoratet – 22 juni 2021

Pukkellaks er en fremmed art i Norge som kan gjøre stor skade på stedegne fiskearter og annet biologisk mangfold. Den har stor evne til å spre seg og etablere nye tallrike bestander. Arten har spredt seg til Norge etter storstilte utsettinger for kommersielt fiske på Kolahalvøya i Russland.

På oppdrag fra Miljødirektoratet har NINA ledet arbeidet med forslag til handlingsplan mot pukkellaks i samarbeid med Statsforvalteren i Troms og Finnmark.

Basert på forslaget til handlingsplan har Miljødirektoratet gitt sine anbefalinger om prioritering av tiltak mot pukkellaks til Klima- og miljødepartementet.

Les forslag til handlingsplan mot pukkellaks

Prioriterer tiltak i 15 elver

Som hovedtiltak foreslår handlingsplanen å iverksette effektiv utfisking av pukkellaks i området fra Tana til Grense Jakobselv. Dette medfører tiltak i 15 elver. Både i 2017 og 2019 var det elver i Øst-Finnmark som fikk det største antallet gytemodne pukkellaks.

– Det største innsiget av pukkellaks skjer i elvene i Øst-Finnmark, derfor er det her det er aller viktigst å rette innsatsen. Dersom vi greier å fiske ut det meste av pukkellaksen i dette området, vil vi få etablert en buffersone mot pukkellaks fra Russland. Dette vil være et viktig tiltak for å hindre videre spredning av pukkellaks mot vest og sør i Norge, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Mange av laksebestandene i Tanaelva er sterkt redusert. På bakgrunn av svært dårlige prognoser for lakseinnsig i år, ble det besluttet stans av alt av fiske etter laks inneværende år. Det medfører minimalt med fangst av pukkellaks gjennom ordinært fiske. Det er derfor viktig å iverksette spesielle tiltak for utfisking i Tana.

De siste årene har pukkellaksen spredt seg til flere områder. I 2017 ble det observert pukkellaks mest i Øst-Finnmark, mens man i 2019 også fant den i både Vest-Finnmark og Troms. Det anbefales derfor å utarbeide beredskapsplaner for elver i Vest-Finnmark, Troms og Nordland slik at det er mulig å iverksette tiltak på kort varsel dersom pukkellaksinnsiget også her viser seg å bli stort.

Les også: FORSKARAR MED DÅRLEG NYHEIT – DET ER PUKKELLAKSÅR

Forventer mye pukkellaks i 2021

Pukkellaks har en livssyklus på to år og basert på foreløpige rapporter om fangst av pukkellaks i sjøen, og undersøkelser av gytinga fra to år siden er det, dessverre, grunn til å forvente et stort innsig av pukkellaks i norske elver i år.

Miljødirektoratet gir for inneværende år støtte til bekjempelse av pukkellaks i tråd med handlingsplanens forslag. Det vil si at elvene i Finnmark vil bli prioritert med hensyn på utfisking. Det vil også bli lagt spesielt vekt på utfisking i Tana.

–Lokale aktører og lag gjør en veldig viktig innsats for å bekjempe pukkellaks. Uten deres uvurderlige innsats ville utfordringene med pukkellaks vært enda vanskeligere å løse, sier miljødirektør Ellen Hambro.

I tråd med handlingsplanen vil det også bli gjennomført overvåking av pukkellaks for å følge med på spredning og eventuelt etablering av bestander i norske vassdrag.

Organisering og lokal kunnskap

Miljødirektoratet foreslår å etablere en nasjonal kompetansegruppe for bekjempelse av pukkellaks. Miljødirektoratet mener at en slik gruppe bør bestå av representanter fra Statsforvalteren, SNO, forskningsmiljø og lokale aktører. Viktige oppgaver for en nasjonal kompetansegruppe vil være å lage regionale planer for uttak av pukkellaks, koordinere tiltak og anbefale utstyr for uttak av pukkellaks i de enkelte elvene.

– Dette vil sikre at tiltak og uttak i de ulike elvene bygger på den samlede erfaringen fra utfiskingstiltak. Det er viktig å involvere lokale aktører i planlegging og utførelse av tiltak mot pukkellaks i den enkelte elv. Lokal kunnskap er viktig og nødvendig for å gjennomføre tiltak på riktig sted til riktig tid, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Fangstmetoder

Handlingsplanen foreslår også konkrete fangstmetoder. Flyteristfelle nær flomålet i elva anses som den beste løsningen for mange små og mellomstore elver. En slik felle fanger all oppvandrende fisk, og gir minimale skader på stedegen fisk som skal slippes videre. Her kan både pukkellaks og rømt oppdrettslaks sorteres ut og fjernes. Fella kan settes opp og driftes i den viktigste perioden for oppvandring av pukkellaks.

Andre relevante fangstmetoder er garn, not eller ruser så langt nede i elva er mulig, mens bruk av drivgarn eller kastenot kan være effektivt i kulper lenger opp i elva. Metodene må tilpasses hver enkelt elv.

Fangst av pukkellaks i sjøen anses som et mindre egnet tiltak, fordi det da vil være stor risiko for å fange den atlantiske villaksen, samt sjøørret og sjørøye som vi ønsker at i størst mulig grad skal vende tilbake til vassdragene for å gyte.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_21]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy