Hjem Nyheter Fastholder stans i utsetting av ørret i Lågen og Mjøsa

Fastholder stans i utsetting av ørret i Lågen og Mjøsa

Av Redaksjonen

Storørret på vei opp Hunderfossen.|Børre Dervo/NINA

Miljødirektoratet opprettholder et tidligere vedtak fra Statsforvalteren i Innlandet om å ikke lenger sette ut ørret i Lågen og Mjøsa.

De senere årene har det vært en økning i mengden naturlig rekruttert ørret, som har tatt seg opp fisketrappa ved Hunderfossen i Gudbrandsdalslågen. Denne positive utviklingen gjorde at Statsforvalteren i Innlandet i 2020 vedtok å stanse utsetting av ørret som er produsert i settefiskanlegget ved Hunderfossen.

På grunn av de negative effektene av utbyggingen av Hunderfossen kraftverk, og reguleringene av Mjøsa og elva Moksa, har kraftprodusentene i vassdraget vært pålagt å sette ut til sammen 27 000 ørret fra hunderstammen hvert år.

Restriktiv praksis for utsetting

Statsforvalteren i Innlandet fikk inn 11 klager mot å avslutte utsetting av ørret. Klagerne mente at kunnskapen om størrelsen og utviklingen av bestanden er usikker, og var bekymret for at konsekvensene for fisket kunne bli store.

De stilte også spørsmål ved om utsettingene medfører en vesentlig fare for genetiske endringer, og mente at andre igangsatte og planlagte tiltak bør ha gitt tydelige resultater før utsettingene stoppes.

Miljødirektoratet har nå vurdert saken, og konkludert med å opprettholde Statsforvalterens vedtak. Direktoratet vurderer i likhet med Statsforvalteren at ørretbestanden har best av å reprodusere seg naturlig.

Miljødirektoratet har lagt vekt på nyere kunnskap, som viser at utsetting av fisk blant annet kan svekke bestandens genetiske variasjon og overlevelsesevne. Det er derfor en mer restriktiv praksis for å tillate fiskeutsettinger i dag.  

Overvåkingen videreføres

Miljødirektoratet har også vektlagt den betydelig økte oppgangen av naturlig rekruttert gytefisk som er registrert i fisketrappa ved Hunderfossen de senere årene. Overvåkingen i fisketrappa gir et godt bilde av mengden gytefisk som vandrer opp i Gudbrandsdalslågen fra år til år, og et representativt bilde av mengdeforholdet mellom utsatt og naturlig produsert fisk.

Miljødirektoratet legger til grunn at ørretbestanden skal overvåkes videre, og at et nytt pålegg om utsetting kan bli innført dersom ny informasjon om bestanden tilsier det. 

Prioriterer andre tiltak

Norsk institutt for naturforskning (Nina) publiserte i juni i år en rapport om utsettinger av Hunderørret med forslag til videre praksis. De mente at tiltak for å sikre naturlig produksjon av Hunderørret måtte prioriteres, herunder sikre opp- og nedvandring, vurdere behov for fysiske avbøtende tiltak og sørge for bærekraftig beskatning, før man eventuelt starter opp kultiveringsvirksomheten på nytt. 

Statsforvalteren har allerede lagt opp til videre overvåking og utredningsarbeid. Tiltak for å øke den naturlige fiskeproduksjonen og bedre vandringsforholdene ved Hunderfossen er igangsatt eller under planlegging. Dette inkluderer endret styring av lukene ved Hunderfossen kraftverk for å lette nedvandring av fisk, slipp av minstevannføring, tilpasninger av fisketrappa, samt tiltak for trygg nedvandring forbi kraftverksinntaket.

Strossle

Du vil kanskje like dette også

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy