Hjem Fiske Oslos kommunepolitikere kan redde Tolgafallene

Oslos kommunepolitikere kan redde Tolgafallene

Av Redaksjonen

13 km elv vil bli direkte berørt av utbyggingen, bl a denne strekningen nord for Tolga sentrum

Olje og Energi Departementet (OED) har gitt konsesjon til utbygging av Tolga kraftverk med det mest omfattende og ødeleggende utbyggingsalternativet. Dette ble gjort i strid med samtlige faglige råd. Men beslutningen er ennå ikke tatt. Oslopolitikerne kan sette en stopper for utbyggingen.

Skrevet av: Lars Nilssen – Larsoglars.no

Avgjørelsen om Tolga kraftverk skal bli en realitet eller ei, tas på styremøte i Opplandskraft DA i slutten av mai eller i juni. Gjennom sitt eierskap i E-CO Energi har Oslo kommune 50% av aksjene i Opplandskraft DA. Et klart signal fra byrådet og / eller kommunestyret om å droppe utbygging, må tas hensyn til av beslutningstakerne.

Nå har Oslopolitikerne muligheten til å bevise sitt alvor i flaggingen av Oslo som Europas miljøhovedstad!

Eidsfossen vil bli en skygge av seg selv etter en eventuell utbygging

Glommas Venner sender i dag en anmodningen til partiene i byrådet og bystyret. I anmodningen heter det bl.a. :

BYGGING AV TOLGA KRAFTVERK ET INNGREP MED STORE MILJØKONSEKVENSER OG STOR USIKKERHET

Den 21.04. 2017 ga Olje- og Energidepartementet Opplandskraft konsesjon til å bygge ut Tolga kraftverk med alternativ 3A. Dette er det lengste alternativet med de største konsekvensene for fisk-, fisketurisme og friluftsliv, samt at den siste større fossen i Glomma blir utbygd.

Glomma er i dag et svært fragmentert vassdrag med hele 13 elvekraftverk i hovedvassdraget. Kun to strekninger i hele Glomma anses å ha god økologisk kvalitet. Av disse er strekningen Os til Alvdal den desidert lengste og mest verdifulle. Strekningen har en særlig rik og spesiell ferskvannsfauna. Her finner man Norges viktigste gyteområde for harr, det siste urørte strykområdet i Glomma, 13 verdifulle naturtyper og flere truede arter. God forvaltning har bevart et relativt intakt økosystem med stor biologisk produksjon i et vassdrag som er betydelig forringet. 

Strekningen som vil bli berørt av en utbygging er verdenskjent for sitt unike harrfiske, og fiskekortsalget har økt betydelig de siste årene. I fjor ble det kjøpt 3200 fiskedøgn for  kr 720 000,- på en 20 km lang strekning innenfor og nedstrøms strekningen som blir direkte påvirket …

OED tok i sitt konsesjonsvedtak ikke hensyn til høringsuttalelsene fra hverken kommune, berørte grunneiere, næringsutøvere, Hedmark Fylkeskommune, Fylkesmannen i Hedmark, Miljødirektoratet eller NVE, som skrev følgende i sin innstilling:

«Etter en helhetsvurdering av planene og de foreliggende uttalelsene, mener NVE at fordelene og nytten ved bygging av Tolga kraftverk er større enn ulempene for allmenne og private interesser, herunder virkninger av samfunnsmessig betydning. Vi mener dermed at § 8 i vassdragsreguleringsloven, jf. vannressursloven § 19, er oppfylt. NVE anbefaler at Opplandskraft DA får tillatelse etter vannressursloven § 8 til bygging og drift av Tolga kraftverk etter alternativ 3B. Vi anbefaler ikke utbygging etter alternativene som vil berøre Eidsfossen …» 

Fylkesmannen i Hedmark mener at utbyggingen har så store miljøkonsekvenser at de la inn innsigelse mot planene.

Det er stor usikkerhet knyttet til ett så stort inngrep i ett stort vassdrag, og vi  ber dere som eiere å legge føre var prinsippet til grunn og si nei til utbygging…»

I fjor lagde vi to Lars og Lars – episoder på VGTV med Tolgafallene som fokus og bakteppe:

https://www.vgtv.no/video/146862/lars-og-lars-europas-beste-harrfiske-truet

https://www.vgtv.no/video/146391/lars-og-lars-dramatisk-slutt-paa-fisketuren

Tolga Kraftverk

Tolga kraftverk er planlagt med terskeldam ved Hummelvoll. Glomma skal ledes i tunnel 11 km til nedenfor Eidsfossen.

Forventet produksjon: 204,8 GWh/år.
Minstevannføring: 12 m3/s om sommeren, 7 m3/s om vinteren.

Normal vannføring for Glomma i Tolga er i dag (april) 25 m3/s.

Forventet utbyggingskostnad: 841 millioner kroner.

Utbyggingskostnad per KWh: 4,10 kr/KWh

 

Skrevet av: Lars Nilssen – Larsoglars.no

Strossle

Du vil kanskje like dette også

Legg inn en kommentar

[script_24]

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Aksepter Les mer

Privacy & Cookies Policy